เนื้อหา

     ในกระบวนการผลิตน้ำตาลของโรงงานน้ำตาลมิตรผลจะมีชานอ้อยที่เหลือจากการหีบอ้อยเป็นปริมาณมหาศาล นอกจากจะนำชานอ้อยส่วนหนึ่งไปทำไม้ชานอ้อยที่เรียกว่า ปาติเคิลบอร์ดแล้ว ยังนำชานอ้อยไปทำเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วย

   

     โรงงานน้ำตาลมิตรผลได้ตั้งโรงไฟฟ้ามิตรผลไบโอพาวเวอร์  เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้ชานอ้อยเป็นเชื้อเพลิง นำพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ใช้ในโรงงานผลิตน้ำตาลและยังเหลือจำหน่ายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอีกด้วย


วิดีทัศน์ เรื่อง โรงไฟฟ้าชีวมวล

คำถาม
     - สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้เชื้อเพลิงอื่น ๆ นอกจากชานอ้อย เป็นแหล่งพลังงาน