เนื้อหา

     1. น้ำตาล  คำว่า “น้ำตาล” ในภาษาไทยนั้นน่าจะหมายถึงน้ำตาลที่ทำมาจากต้นตาลโตนดคนไทยรู้จักน้ำตาลที่ทำจากน้ำตาลสดก่อนน้ำตาลที่ทำจากน้ำอ้อย แต่โดยทั่วไปแล้วจะเรียกอาหารที่มีรสหวานว่าน้ำตาลแทบทั้งสิ้นหนังสืออักขราภิธานศรับท์ ฉบับหมอบรัดเล เขียนเมื่อ พ.ศ. 2416 อธิบายความหมายของน้ำตาลชนิดต่างๆ ไว้ดังนี้

น้ำตาล คือ น้ำที่ไหลหยดออกมาจากงวงตาลนั้น
น้ำตาลกรวด คือน้ำตาลที่เป็นก้อนแข็งเหมือนกรวดนั้น  
น้ำตาลงบ คือน้ำตาลที่เขาทำเป็นงบๆ นั้น เช่น งบอ้อย
น้ำตาลจาก  คือน้ำตาลที่เขาทำจากงวงจากนั้น  
น้ำตาลทราย  คือ น้ำตาลที่เป็นเม็ดๆ เหมือนทรายนั้น
น้ำตาลมะพร้าว คือ น้ำตาลที่เกิดแต่มะพร้าวนั้น...........

     พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับ พ.ศ. 2542  ให้ความหมายไว้ว่า น้ำตาล.สารประกอบคาร์โบไฮเดรตประเภทโมโนแซ็กคาไรต์และไดแซ็กคาไรต์ ซึ่งมีรสหวาน โดยมากได้จากตาล มะพร้าว อ้อย, ถ้าเป็นความหมายเฉพาะอย่างและทำด้วยอะไร ก็เติมคำนั้นๆ ลงไป เช่น ทำจากตาล เรียกน้ำตาลโตนด, ทำจากมะพร้าว เรียกว่าน้ำตาลมะพร้าว, ทำเป็นงบ เรียกว่าน้ำตาลงบ, ทำจากอ้อย แต่ยังไม่ได้ทำให้เป็นน้ำตาลทราย เรียกว่าน้ำตาลทรายดิบ, ทำเป็นเม็ดๆ เหมือนทรายเรียกว่าน้ำตาลทราย, ทำเป็นก้อนแข็งๆ เหมือนกรวด เรียกว่าน้ำตาลกรวด, เคี่ยวให้ข้นๆ เรียกว่าน้ำตาลตงุ่น, หยอดใส่ใบตาลทำเป็นรูปปี่เรียกว่าน้ำตาลปี่, หลอมเป็นปึก เรียกว่าน้ำตาลปึก, หยอดใส่หม้อ เรียกว่าน้ำตาลหม้อ, รองมาใหม่ๆ ยังไม่ได้เคี่ยว เรียกว่าน้ำตาลสด,ถ้าต้มให้เดือด เรียกว่าน้ำตาลลวก, ถ้าใส่เปลือกตะเคียน หมักเกลือ หรือเคี่ยม เป็นต้น หมักไว้ระยะหนึ่งจนมีแอลกอฮอล์ กินแล้วเมาเรียกว่าน้ำตาลเมา

      ส่วนการทำน้ำตาลของชาวตะวันตกนั้นทำจากน้ำอ้อยมากกว่าจากต้นตาล เชื่อกันว่าวิธีทำน้ำตาลจากประเทศอินเดียแพร่มายังดินแดนอินโดจีนไปยังกลุ่มประเทศอาหรับ และไปสู่ยุโรปในที่สุด คำว่า “sugar” นั้น น่าจะมาจากคำว่า Sarkara หรือ sakkara ในภาษาสันสกฤตซึ่งหมายถึงทรายหรือกรวด อาจจะเป็นลักษณะของน้ำตาลทรายและน้ำตาลกรวด ซึ่งมาเป็นคำว่า sakkar ภาษาอารบิก และ sakharon ในภาษากรีก และเป็น“sugar” ในภาษาอังกฤษในที่สุด

     2. อ้อย วัตถุดิบในการผลิตน้ำตาลทราย ประเทศไทยมีการใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบหลักในการทำน้ำตาลมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ต่อมามีการผลิตเป็นน้ำตาลทรายแดงเชื่อกันว่าได้วิธีการผลิตมาจากชาวจีน  มีหลักฐานว่าใน ปี พ.ศ. 1951 และ พ.ศ. 1955 ได้มีการส่งออกน้ำตาลทรายแดงไปยังประเทศญี่ปุ่นด้วย การผลิตน้ำตาลทรายแดงได้ดำเนินกิจการด้วยดีและขยายแหล่งผลิตไปกว้างขวาง  ส่วนการผลิตน้ำตาลทรายขาวในประเทศไทยเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2480 โรงงานที่ทันสมัยแห่งแรกสร้างขึ้นที่ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง มีชื่อว่า "โรงงานน้ำตาลไทยลำปาง"  ซึ่งยังเปิดดำเนินการจนถึงปัจจุบัน  

 

     การที่อ้อยเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำตาลทราย ทำให้ปัจจุบันอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญพืชหนึ่งของประเทศไทย มีชาวไร่อ้อยมากกว่า 100,000 ครอบครัว พื้นที่ปลูกกระจายในจังหวัดต่างๆ มากกว่า 40 จังหวัด ประมาณ 6 ล้านไร่ ยกเว้นภาคใต้ ทั้งนี้ เพราะสภาพอากาศภาคใต้ไม่เหมาะแก่การปลูกอ้อย กล่าวคือมีฝนตกชุก  และมีอากาศร้อนตลอดปี  ซึ่งสภาพดังกล่าวทำให้อ้อยไม่หวาน ผลผลิตอ้อยต่อปีประมาณ 45-70 ล้านตัน ผลิตน้ำตาลได้ 5-7 ล้านตัน ใช้บริโภคภายในประเทศ 2 ล้านตันที่เหลือส่งออกขายในต่างประเทศ มีมูลค่ารวมมากกว่า 50,000 ล้านบาทต่อปีโดยมีโรงงานน้ำตาล 46 โรงงาน กําลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 623,390 ตันต่อวัน ตั้งกระจายอยู่ใน 24 จังหวัด   

คำถาม
     - สืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปลูกอ้อย
     - อ้อยเป็นพืชที่สะสมน้ำหนักและความหวานได้สูงเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น คือระยะก่อน
       หรือหลังออกดอกเช่นเดียวกับพืชทั่วไป หลังจากนั้นความหวานและน้ำหนักจะลดลง
       หากชาวไร่อ้อยปลูกอ้อยพร้อมกันหมด และตัดพร้อมกันหมด ผลจะเป็นย่างไร      
 

     โรงงานน้ำตาลมิตรผล ได้มีฝ่ายส่งเสริมชาวไร่ที่คอยให้คำปรึกษาทั้งเรื่องพันธุ์อ้อย เวลาเริ่มปลูกอ้อย การบำรุงอ้อย นัดหมายเวลาการตัดอ้อยเพื่อนำส่งโรงงานน้ำตาลในปริมาณที่โรงงานรับได้ในแต่ละวันตลอดฤดูหีบอ้อย
     โรงงานส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยทำการตัดอ้อยโดยไม่มีการเผาไร่อ้อยก่อนตัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะ โดยใช้แรงงานตัดและริดใบอ้อยหรือใช้รถตัดอ้อยแทน ทั้งนี้อ้อยที่ไม่ถูกเผาจะมีการรับซื้อในราคาสูงกว่าอ้อยที่ใช้วิธีเผาไร่ก่อนการตัด

คำถาม
     - การเผาไร่อ้อยก่อนการตัดอ้อย มีผลเสียอย่างไรบ้าง

     
     อ้อยที่ถูกนำส่งเข้าโรงงานจะเข้าชั่งน้ำหนัก เพื่อหาน้ำหนักอ้อย ที่ชาวไร่นำมาจำหน่ายให้โรงงานและกำหนดการวัดค่าความหวานของอ้อยต่อไป

 


วิดีทัศน์ เรื่อง อ้อย...วัตถุดิบในการผลิตน้ำตาล

คำถาม
     - สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ Load Cells และ สเตรนเกจ (Strain Gauge) ซึ่งเกิดกระแสไฟฟ้า
       เมื่อมีแรงกระทำ จะนำมาทำเครื่องชั่งน้ำหนักได้อย่างไร
     - การชั่งน้ำหนักอ้อยมีวิธีการอย่างไร