เนื้อหา

     โรงงานน้ำตาลมิตรผล ดำเนินงานโดยกลุ่มมิตรผลซึ่งถือกำเนิดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2489 ที่ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้าน โป่ง จังหวัดราชบุรีโดยเริ่มจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนขนาดเล็กที่ผลิตน้ำเชื่อมเข้มข้น ส่งขายให้โรงงานผลิตน้ำตาลทราย ต่อมาจึงพัฒนาโรงงานจนสามารถผลิตน้ำตาลทรายได้เองในปี พ.ศ. 2499 และต่อมาได้ขยายกิจการเพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง จนปัจจุบันกลุ่มน้ำตาลมิตรผลเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลอันดับหนึ่งของประเทศไทย กลุ่มมิตรผล มีโรงงานผลิตน้ำตาลในประเทศไทย รวม 5 แห่ง ประกอบด้วย
     1. โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ก่อตั้งปี พ.ศ. 2526
     2.โรงงานน้ำตาลมิตรผล จังหวัดสุพรรณบุรี ก่อตั้งปี พ.ศ. 2533
     3.โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ก่อตั้งปี พ.ศ. 2538
     4.โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อตั้งปี พ.ศ. 2540
     5.โรงงานสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ก่อตั้งปี พ.ศ. 2540

     ปี พ.ศ. 2540 กลุ่มมิตรผลได้จัดตั้งบริษัท มิตรผลวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด ขึ้น เพื่อให้การสนับสนุนด้านการลงทุนวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาลอย่างต่อเนื่อง ทั้งการคิดค้นพันธุ์อ้อย การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการในไร่อ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือทุ่นแรง ฯลฯ ทำให้อาชีพของชาวไร่อ้อยมั่นคงยิ่งขึ้น และทำให้อ้อย ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก สามารถเพิ่มมูลค่าจากที่เคยเป็นมาในอดีต และกลุ่ม มิตรผลยังได้ริเริ่มโครงการ “เศรษฐีในไร่อ้อย” โดยนำเยาวชนลูกหลานชาวไร่อ้อยเข้ามาร่วมโครงการและเปิดโลกทัศน์รับมุมมองใหม่ในอาชีพปลูกอ้อย ทำให้เยาวชนส่วนใหญ่เกิดทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการปลูกอ้อยและตั้งเจตนารมณ์ในการประกอบอาชีพปลูกอ้อยให้ยั่งยืนสืบไปด้วย

วิดีทัศน์ เรื่อง โรงงานน้ำตาลมิตรผล