เนื้อหา

     โรงงานน้ำตาลมิตรผล สุพรรณบุรี ตั้งอยู่ เลขที่ 109 หมู่ 10 ถนนชลประทานสายกระเสียว - สามชุก ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2533 มีกำลังการผลิตประมาณ 30,000 ตันอ้อย/วัน


     โรงงานน้ำตาลมิตรผลแห่งนี้ ยังประกอบด้วยโรงงานผลิตเอธานอล ที่ใช้น้ำตาลอ้อยและกากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบและมีโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิงอีกด้วย
     การที่มีการตั้งโรงงานผลิตน้ำตาลที่อำเภอด่านช้างนั้น เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการทำไร่อ้อยซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำตาลหลายแสนไร่ อำเภอด่านช้างมีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงชัน และพื้นที่เป็นลอนลาดสลับกับลอนชัน ลาดต่ำลงมาทางทิศตะวันออก เป็นที่ราบซึ่งเป็นที่ตั้งตัวอำเภอและเป็นบริเวณที่ตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรผล ดินส่วนมากเป็นดินร่วน มีการระบายน้ำดี เหมาะต่อการทำไร่อ้อย จึงมีการปลูกอ้อยกันมากเพียงพอที่จะป้อนสู่โรงงาน