เนื้อหา

     สาระ มาตรฐานและตัวชี้วัดชั้นปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3 ) และช่วงชั้นที่ 4 (ม. 4 – ม.6)

สาระที่ 2   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
     มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลกนำความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด 
(ม. 3) 
      
- วิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และเสนอแนวทางใน
         การแก้ไขปัญหา
     - อภิปรายปัญหาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา 

(ม. 4 – ม. 6 ) 
     - วิเคราะห์สภาพปัญหา  สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
     - ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับโลก      

     - อภิปรายแนวทางในการป้องกัน  แก้ไข ปัญหา    สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ    

สาระที่ 3   สารและสมบัติของสาร
     มาตรฐาน ว 3. 1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด
(ม. 2 )
     
ทดลองและอธิบายการหลักการแยกสารด้วยวิธีการกรอง การตกผลึก การสกัด การกลั่น
        และโครมาโทกราฟีและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

     มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร   การเกิดสารละลาย   การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด
(ม. 1 )
     
ทดลองและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสถานะ และการละลายของสาร 

จุดประสงค์การเรียนรู้
     - ตระหนักความสำคัญในการการวางแผนการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น

     - รู้แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาบางประการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
     - นำหลักการแยกสารด้วยวิธีต่าง ๆ ทั้งวิธีกรอง การสกัด การกลั่น การตกผลึก ไปใช้อธิบาย
       ขั้นตอนต่าง ๆ ของการผลิตน้ำตาลได้

     - เข้าใจและบอกสิ่งที่มีผลต่อการละลายและการเปลี่ยนสถานะของสารได้