แผนการจัดการเรียนรู้

ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นางอมรรัตน์ พิกุลทอง โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
นางสาคร เปาะทอง โรงเรียนก้างปลาวิทยาคมผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นางธัญญารัตน์ เก็มเต็ง โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต
นางสาวกรกช ชู พล โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นางวันทิพย์ สามหาดไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฏร์ธานี
นางวิภาดา ชัยทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฏร์ธานี