เนื้อหา

มาตราฐานสาระและตัวชี้วัดชั้นปี  

     สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต  

          มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งแวดล้อม

     ตัวชี้วัด
          ชั้น ม.1 ว. 1.1 ข้อ11 ข้อ 4 อธิบายกระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกและการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืช  โดยใช้ส่วนต่างๆ  ของพืชเพื่อช่วยในการขยายพันธุ์

     สาระการเรียนรู้แกนกลาง
          - การแตกหน่อ การเกิดไหล การสืบพันธุ์ของพืชแบบไม่อาศัยเพศ โดยไม่มีการปฏิสนธิ
          - ราก ลำต้น ใบและกิ่งของพืช สามารถนำไปขยายพันธุ์ได้
      มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

     ตัวชี้วัด
          ชั้น ม.3 ว. 1.2  ข้อ 4 สำรวจและอธิบายความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตได้อย่างสมดุล
     สาระการเรียนรู้แกนกลาง   
          - ความหลากหลายทางชีวภาพที่ทำให้สิ่งมีชีวิตอยู่อย่างสมดุล ขึ้นอยู่กับความหลากหลายของระบบ นิเวศ ความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิต และความหลากหลายทางพันธุกรรม

     สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

          มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

     ตัวชี้วัด
          ชั้น ม.3  ข้อ 1 สำรวจระบบนิเวศต่างๆในท้องถิ่นและอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ 

     สาระการเรียนรู้แกนกลาง
          - ระบบนิเวศในแต่ละท้องถิ่นประกอบด้วยองค์ประกอบทางกายภาพและองค์ประกอบทางชีวภาพเฉพาะถิ่น ซึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
          มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก นำความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

     ตัวชี้วัด
          ชั้น ม.3  ข้อ 1วิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น  และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา

     สาระการเรียนรู้แกนกลาง
          - สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเกิดจากการกระทำของธรรมชาติและมนุษย์
          - ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้น  ควรมีแนวทางในการดูแลรักษาและป้องกัน

     ตัวชี้วัด
          ชั้น ม.3  ข้อ 6 อภิปรายและมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
     สาระการเรียนรู้แกนกลาง
          - การดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้ยั่งยืน  ควรได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย  และต้องเป็นความรับผิดชอบของทุกคน

     จุดประสงค์การเรียนรู้
          1. เข้าใจความหลากหลายทางชีวภาพและลักษณะทางกายภาพของ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย

          2. เข้าใจความเกี่ยวกับพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย
          3. เข้าใจระบบนิเวศต่างๆในท้องถิ่น
          4. มีความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรต่างที่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย
          5. ตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย