เนื้อหา

     พืชที่ชาวบ้านนำมาใช้ประโยชน์ และพืชที่พบได้มากในทะเลน้อย คือ กระจูดมักขึ้นอยู่หนาแน่นเป็นกลุ่มใหญ่ๆ กระจูดเป็นพืชล้มลุกที่มีอายุหลายปี เจริญเติบโตง่าย และแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วในพื้นที่ ที่มีน้ำขังอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะบริเวณริมทะเลสาบที่เป็นดินเป็นดินโคลน ซึ่งเรียกว่า “พรุ” กระจูดที่พบในทะเลน้อย มีทั้งกระจูดหนูและกระจูดใหญ่ กระจูดหนูมีลำต้นเล็กและสั้น กระจูดหนูเป็นอาหารของนก เป็นที่หลบภัย ทำรัง  เช่น นกอีโก้ง กระจูดใหญ่ ลำต้นของมีลักษณะกลมกลวง มีข้อปล้อง ความสูงประมาณ 1 – 3 เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์และสภาพแวดล้อม กระจูดใหญ่ มีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่ชาวบ้านทะเลน้อยปลูกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านหัตถกรรม เช่น นำไปทำเสื่อ หมวก และกระเป๋า ฯลฯ 

 
 

วีนิทัศน์ เรื่องกระจูดในทะเลน้อย

วีนิทัศน์ เรื่องผลิตภัณฑ์จากกระจูด