เนื้อหา

     เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ พร้อมด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ที่สำคัญคือ บริเวณป่าพรุควนขี้เสียน เป็นบริเวณที่มีน้ำท่วมอยู่ตลอดปี มีพันธุ์ไม้เด่น เช่น ต้นเสม็ด พืชล้มลุก ได้แก่ กก กระจูดหนู กระจูด แห้วทรงกระเทียม เสม็ดขาว เสม็ดชุน กูดยาง ผักกูด ลำเท็ง ลิเภายุ่ง 

วีดิทัศน์ เรื่องป่าพรุควนขี้เสี้ยน

วีดิทัศน์ เรื่องพืชและสัตว์ในป่าพรุควนขี้เสี้ยน

       เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย โดยเฉพาะบริเวณป่าพรุควนขี้เสียน ซึ่งเนื้อที่ 3,085 ไร่ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย ทำรัง วางไข่ของนกน้ำจำนวนมาก ทั้งนกประจำถิ่นอาศัยอยู่ประจำตลอดปี และนกอพยพย้ายถิ่นมาจากที่อื่น เช่น  นกกาบบัว นกกระสาแดง นกกระทุง นกกาน้ำ นกนางนวล นกกระเด็น นกคับแค นกแขวก นกอีลุ้ม นกตีนเทียน นกพริก นกเหยี่ยว นกยางขาว นกยางกรอก นกยางแดง นกยางควาย นกยางหัวเปีย นกจะชุกชุมมากที่สุดในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ซึ่งอาจจะมีมากจำนวนเป็นแสน ๆ ตัว
     จากการที่บริเวณป่าพรุควนขี้เสียนที่มีความอุดมสมบูรณ์นี้เอง จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติของอนุสัญญาแรมซาร์ ลำดับที่ 110  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2551 นับเป็นแห่งแรกของประเทศไทย