เนื้อหา

     ในส่วนที่เป็นทะเลน้อย ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย มากหมายด้วยสัตว์หลายชนิดที่เข้ามาอาศัยใช้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งหลบภัย เลี้ยงดูลูกอ่อน และอยู่อาศัย ซึ่งมีทั้ง ปลาน้ำจืดที่พบไม่ต่ำกว่า 45 ชนิด เช่น ปลาช่อน ปลากระดี่ ปลาปักเป้าน้ำจืด และ ปลาเสือพ่นน้ำ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ซึ่งคาดว่าจะมีไม่น้อยกว่า ๕๗ ชนิด เช่น ลิงแสม เสือปลา และลิงลม สัตว์เลื้อยคลาน มีในพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐ ชนิด เช่น งู ตะพาบน้ำ เต่า  สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก ไม่น้อยกว่า 12 ชนิด เช่น กบนา เขียดทราย อึ่งอ่าง คางคกบ้าน จากสภาพพื้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพรรณไม้น้ำ และสัตว์น้ำต่างๆ ทะเลน้อยจึงมีเป็นแหล่งอาศัยหากินทำรังและวางไข่ของนกนานาชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งนกน้ำ จากการสำรวจพบนกราว 187 ชนิด สามารถจำแนกออกได้ ๒ ประเภท คือ นกประจำถิ่น และนกอพยพ นกประจำถิ่น เช่นนกยางเปีย นกอีโก้ง นกกระสาแดง นกอีล้ำ นกอพยพ เช่น นกเป็ดแดง นกนางนวลธรรมดา นกชายเลนน้ำจืด นกตีนเทียน เป็นต้น

 

วีดิทัศน์ เรื่องนกน้ำในทะเลน้อย