เนื้อหา

         จากตัวเมืองพัทลุงสามารถใช้เส้นทางหลวงหมายเลข4048 (พัทลุง-ควนขนุน)ซึ่งมีป้ายบอกตลอดเส้นทาง

วีดิทัศน์ เรื่องเดินทางไปทะเลน้อย