แผนการจัดการเรียนรู้

ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นางสาวทวีรัตน์ รัชตรุ่งโรจน์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จ.พิจิตร
นางสาวนฤมล หลายสุทธิสาร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จ.กรุงเทพผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นางสุนันทา ยมหล้า โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี
นางสาวสุกัญญา นาคะวงศ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรีผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นายภูมินทร์ ลีพิพัฒนกุล โรงเรียนจอมทอง
นางเยาวเรศ สุริยะมล โรงเรียนจอมทอง