เนื้อหา

     แหล่งทองเขาสามสิบ เป็น หนึ่งในหลายแหล่งทรัพยากรทอง ของประเทศ ที่มีประวัติการค้นพบ และการนำทองจากพื้นที่ มาใช้ประโยชน์อย่างยาวนาน  จากสื่อวิดีทัศน์ และเนื้อหา นอกจากจะกล่าวถึง ทอง ซึ่งเป็นแร่โลหะที่มีค่า สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน ตามตัวชี้วัด ม. 2 (5) “ตรวจสอบ และอธิบายลักษณะทางกายภาพของแร่ และการนำไปใช้ประโยชน์” แล้ว ยังกล่าวถึงทองคำ ในด้าน ประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐศาสตร์ และราคาของทองคำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ราคาทองที่ตกอย่างมาก ที่เกิดขึ้นใน กลางเดือนเมษายน 2556 นี้
     ลำดับหัวข้อของเนื้อ หา และหัวข้อของสื่อวิดีทัศน์ เปรียบเทียบได้ดังนี้

เนื้อหา

สื่อวิดิทัศน์

1) ที่ตั้ง

การเดินทางสู่แหล่งทองเขาสามสิบ

2) ประวัติการใช้ทอง ของมนุษย์

การหาทองในอดีต

3) แหล่งทอง ในประเทศไทย การเกิดแหล่งแร่ทอง และการทำเหมืองแร่ทอง

อุปกรณ์สำหรับการขุดหาแร่ทอง ลักษณะของชั้นตะกอนที่มีแร่ทองปนอยู่  และการหลอมทอง

4) ศัพท์เกี่ยวกับทอง ของชาวบ้านบริเวณ เขาสามสิบ

หินกาบแก้ว ตัวบ่งชี้ในการหาทอง

5) สมบัติของทอง และการนำทองไปใช้ประโยชน์

ทองโลหะที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ และดูอย่างไรว่าเป็นทอง

6) เกี่ยวกับทองในปัจจุบัน และราคาทอง

 

สามารถดูเนื้อหาเกี่ยวกับทองเพิ่มเติมได้จาก http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/book.php?book=36&chap=4&page=chap4.htm