เนื้อหา

     การเดินทางสู่แหล่งทองเขาสามสิบ เริ่มจากอำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ใช้ทางหลวงหมายเลข 33 เมื่อถึงบริเวณบ้านห้วยโจด ใช้ทางหลวงหมายเลข 3197 (บ้านห้วยโจด – บ้านบ่อนางชิง)  รวมระยะทางทั้งสิ้น ประมาณ 25 กิโลเมตร  บริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งทองเขาสามสิบ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่บ้านบ่อนางชิง และพื้นที่ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน และเขาสามสิบ

วีดิทัศน์ เรื่อง บทนำและการเดินทาง