แผนการจัดการเรียนรู้

ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นางสาวเบ็ญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
โรงเรียนบ่อกรุวิทยาผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

คุณครูสุนทร หอมหวล โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
คุณครูดรรชนี ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผลผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นายอนันต์ บุญมาก โรงเรียนพร้าววิทยาคม
นางบุญศรี แสนศิริ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่