เนื้อหา

     ผักเมืองหนาวเป็นที่รู้จักกันในลักษณะของผักที่ใช้ทำสลัด ตลาดมีความต้องการมากในการใช้บริโภคทั้งภายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ สถานีเกษตรหลวงอ่างขางซึ่งอยู่บนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1400 เมตรและอากาศหนาวเย็นตลอดปี ทำให้สามารถปลูกพืชผักเมืองหนาวได้หลายชนิดที่แตกต่างจากพื้นที่ราบทั่วไป ซึ่งการปลูกผักบนพื้นที่สูง มีข้อดีอยู่หลายประการ เช่น สามารถผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนปลูกพืชชนิดเดียวกันหรือหลายชนิด ในแต่ละสภาพพื้นที่ได้ตลอดปี ผักเมืองหนาวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ เหมาะสมแก่การนำมาปลูกทดแทนฝิ่นของชาวไทยภูเขา แต่ผู้ปลูกจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับแต่ละชนิดพืช รวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ชนิดพืช พันธุ์พืช การเตรียมดิน การปฏิบัติดูแลรักษา โรคแมลง การให้น้ำให้ปุ๋ยในระยะต่างๆ ของการเจริญเติบโต การเก็บเกี่ยว ตลอดจนการนำเทคโนโลยี และวิธีการต่างๆ ที่ถูกต้องและเหมาะสมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ ผักเมืองหนาวยังสามารถปลูกด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ คือไม่ใช้ดินอีกด้วย

     

กรีนโอ๊ค

 วีดิทัศน์ เรื่อง โรงเรือนรวบรวมพันธุ์ผักเมืองหนาว

คำถาม
     - ผักเมืองหนาวใช้ส่วนใดของพืชในการขยายพันธุ์
     - พันธุ์ผักเมืองหนาวได้มาจากที่ใด สืบค้นข้อมูลการปลูกพืชโดยระบบไฮโดรโปนิกส์

เอกสารอ้างอิง
กรีนโอ๊ค จาก weloveshopping.com จาก weekendhobby.com