เนื้อหา

     กุหลาบ มีชื่อสามัญคือ Rose ชื่อวิทยาศาสตร์ Rose hybrida Rosa. chinensis. วงศ์ ROSACEAE กุหลาบเป็นไม้ตัดดอกที่น่าสนใจ เนื่องจากใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ทั้งการปลูกเป็นไม้ประดับและการปลูกตัดดอกขาย กุหลาบเป็นที่นิยมของคนทั่วไป นอกจากนี้ผู้ปลูกกุหลาบยังสามารถหารายได้จากการขยายพันธุ์กิ่งตอน กิ่งติดตา และต้นล้างรากอีกด้วย

     กุหลาบจะปลูกได้ในดินเกือบทุกชนิดทั้งในดินที่เป็นกรดหรือด่างที่เป็นดินร่วนซุย ดินร่วนปนทราย ร่วนเหนียว มีความชื้นปานกลาง ระบายน้ำได้ดี แต่เจริญได้ดีในดินที่ค่อนข้างเป็นกรดเล็กน้อย มี pH ประมาณ 4.5 - 6.5 กุหลาบต้องการแสงแดดจัดกลางแจ้ง ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง และอุณหภูมิต่ำ กุหลาบที่ปลูกในประเทศไทยจึงเจริญเติบโตได้ดีในฤดูหนาว โดยเฉพาะบริเวณที่สูงซึ่งมีอากาศเย็น ความชื้นสูงและแสงแดดจัด

     การขยายพันธุ์กุหลาบ ทำได้ทั้งการตอน การตัดชำและการติดตา การตัดชำกิ่งเป็นวิธีที่นิยมทำกันมากในปัจจุบันเพราะได้จำนวนต้นมากในระยะเวลาสั้น เสียค่าใช้จ่ายน้อย แต่กิ่งชำนี้เมื่อนำไปปลูกต้นจะโทรมเร็วภายใน 3- 4 ปี กุหลาบไม่นิยมขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด เพราะอัตราการงอกน้อย ใช้เวลานานและกลายพันธุ์ได้ง่าย

คำถาม
     - ผลกุหลาบลักษณะอย่างไร
     - สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับผลกุหลาบว่านำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง อย่างไร

     

     สถานีเกษตรหลวงอ่างขางได้ทดลองปลูกและขยายพันธุ์กุหลาบตัดดอก โดยใช้สายพันธุ์จากประเทศฮอลแลนด์และได้มีการปรับปรุงพันธุ์จนได้ดอกกุหลาบที่มีดอกใหญ่ กิ่งยาวกลีบหนา เพื่อส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาได้นำไปปลูก ซึ่งได้ผลดีสามารถส่งจำหน่ายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

     

 

วีดิทัศน์ เรื่อง โรงเรือนกุหลาบตัดดอก

     นอกจากกุหลาบตัดดอกแล้วสถานีเกษตรหลวงอ่างขางยังได้นำพันธุ์กุหลาบจากประเทศอังกฤษจำนวน 240 สายพันธุ์ มาปลูกไว้ในสถานีฯด้วย และยังมีกุหลาบไทยดั้งเดิมทั้งกุหลาบเลื้อย กุหลาบพุ่ม กุหลาบหนูรวมอยู่ด้วยโดยแยกปลูกไว้เป็นกลุ่ม ๆ

     

วีดิทัศน์ เรื่อง กุหลาบอังกฤษ

คำถาม
     - ลักษณะของกุหลาบอังกฤษ แตกต่างจากกุหลาบตัดดอกที่นักเรียนรู้จักอย่างไร


เอกสารอ้างอิง
http://www.weloveshopping.com/
http://cambreenotes.com/
http://thaikasetsart.com
http://www.learners.in.th/