เนื้อหา

     ดอยอ่างขาง เป็นพื้นที่ “ที่สูง” และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของประเทศ อากาศค่อนข้างหนาวเย็นและมีความชื้นสัมพัทธ์สูง เหมาะสมที่จะปลูกพืชเมืองหนาวที่มีค่าสูงทางเศรษฐกิจ สถานีเกษตรหลวงอ่างขางจึงได้มีการศึกษาวิจัยและทดลองการปลูกพืชเมืองหนาวขึ้นในประเทศไทย โดยคัดเลือกพันธุ์พืชที่เหมาะสมที่จะนำมาปลูกบนพื้นที่สูง ทั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สถานีเกษตรหลวงอ่างขางจึงพัฒนาพืชได้หลายประเภทมากขึ้นตามลำดับ และได้นำผลการวิจัยไปส่งเสริมให้กับเกษตรกรเพาะปลูก จนสามารถส่งผลผลิตออกสู่ตลาดภายใต้เครื่องหมายการค้า “ดอยคำ” ในหลายรูปแบบ

     วัตถุประสงค์ของการทดลองและวิจัยการปลูกพืชเมืองหนาวของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเพื่อทำให้เกิดประโยชน์ต่อไปนี้ คือ
     1. สามารถปลูกพืชเมืองหนาวที่ไม่สามารถปลูกที่อื่นได้
     2. ให้ได้คุณภาพของผลิตผลและผลประโยชน์จากการปลูกพืชดีขึ้น
     3. สามารถปลูกพืชนอกฤดู ซึ่งทำให้จำหน่ายได้ราคาสูงขึ้น
     4. ผลิตเมล็ดพันธุ์หรือหัวพันธุ์ เพื่อส่งเสริมเกษตรกรได้

     ผลของการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ทำให้ชาวไทยภูเขามีอาชีพที่ดีขึ้น หยุดการทำลายป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยและเลิกการปลูกฝิ่น เป็นการอนุรักษ์ป่าไม้ และต้นน้ำลำธารตลอดจนแก้ปัญหาเรื่องของสารเสพติดได้ดี

วีดิทัศน์ เรื่อง สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

วีดิทัศน์ เรื่อง ลักษณะอากาศบนสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

คำถาม
     - ถ้าไม่มีการส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขามีการปลูกพืชเมืองหนาวบนดอยอ่างขาง นักเรียนคิดว่า ผลจะ
        เป็นอย่างไร