เนื้อหา

     สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ตั้งอยู่ที่ บ้านคุ้ม เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ถนนแม่งอน-อ่างขาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 1400 เมตร อยู่ในหุบเขาบนดอยอ่างขาง บนเทือกเขาตระนาวศรี ติดกับชายแดนของสหภาพเมียนมาร์ มีความชื้นสัมพัทธ์สูงและอากาศหนาวเย็นตลอดปี

     ลักษณะของอ่างขางนั้นเป็นหุบเขารูปร่างยาว ล้อมรอบไปด้วยเขาสูงทุกด้าน ตรงกลางของอ่างขางเดิมเป็นเขาสูง และเป็นเขาหินปูน เมื่อถูกน้ำฝนชะก็จะค่อยๆ ละลายเป็นโพรง แล้วยุบตัวลงกลายเป็นหลุมจนมีลักษณะเป็นแอ่งในที่สุด