แผนการจัดการเรียนรู้

ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นายมานะ ชาติเสนา โรงเรียนนายายอามพิทยาคม
นางสาวกมลรัตน์ จิววงษ์ โรงเรียนนายายอามพิทยาคมผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นายอุเทน ทักคุ้ม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
นายสุรชัย ทวีชาติ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดสมุทรสาครผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

ม.มณัฐ กอบุตร โรงเรียนวารีเชียงใหม่
ธันยาภัทร์ ธนะพงศ์นิธิศ โรงเรียนวารีเชียงใหม่