เนื้อหา

     น้ำฝนเมื่อตกกระทบต่อผิวโลกที่ปกคลุมด้วยผิวดิน หากบริเวณดังกล่าวมีต้นไม้ขึ้น ใบและกิ่งก้านของต้นไม้จะทำหน้าที่ลดแรงกระแทกของเม็ดฝนต่อผิวดิน นอกจากนี้รากของต้นไม้ยังทำหน้าที่ตรึงดินให้อยู่กับที่ ถ้าพื้นที่ดังกล่าวไม่มีต้นไม้ เม็ดฝนจะกระแทกผิวดินโดยตรง องค์ประกอบของดินจะหลุดจากกัน และเกิดการกร่อนขึ้นอย่างรวดเร็ว

     ในภาพผิวดินที่ต้นไม้ใหญ่ถูกตัด น้ำฝนตกกระแทกผิวดินโดยตรง ตะกอนขนาดเคลย์ สารอินทรีย์ และองค์ประกอบที่สามารถละลายน้ำได้ จะหลุดจากดิน และถูกน้ำฝนที่ไหลบ่าพาไปยังบริเวณอื่น
ดิน บริเวณดังกล่าวจะสูญเสียหน้าดิน ทำให้พื้นที่เสื่อมสภาพ น้ำที่ไหลจะขุ่น สิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัยอยู่ในน้ำที่ขุ่นมากได้ และมนุษย์ไม่สามารถใช้น้ำดังกล่าวได้โดยตรง
 
     เม็ดฝนตกกระแทกต่อผิวดิน บริเวณพื้นที่ที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่ การกร่อนจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการสูญเสียหน้าดินในพื้นที่ดังกล่าว