เนื้อหา

    ปัจจุบันสภาพป่าไม้ที่ประกอบด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่บริเวณละลุ ไม่เหลือให้เห็นอีกแล้ว จากหลักฐานทางโบราณคดี พบว่า บริเวณพื้นที่ละลุ เคยมีชุมชนที่เจริญอาศัยอยู่ เช่น ปราสาทอรพิน (ห่างจากละลุ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 3 กิโลเมตร) การขุดค้นพบอุปกรณ์-เครื่องใช้ในอดีต

     หลักฐานทางโบราณคดี ดังกล่าว บ่งบอกว่า ชุมชุนในอดีต น่าจะมีอายุ ในช่วง เวลามากกว่า 1,000 ปี ในช่วงที่ชนชาติเขมร เรืองอำนาจปกครองดินแดนในภูมิภาคนี้ นอกจากนี้ลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ของละลุ เป็นชัยภูมิการสร้างเมืองขนาดเล็กที่ดี กล่าวคือ เป็นแอ่งล้อมด้วยภูเขา มีทางเข้าออกที่สะดวกทางเดียว

วีดิทัศน์ เรื่อง บทเรียนที่ได้จากละลุ ที่ถูกละเลย

     จากหลักฐานดังกล่าว จึงเชื่อได้ว่า มีการใช้ไม้อย่างมาก เนื่องจากทั้งต้องนำไปสร้างปราสาท ใช้สร้างบ้านเรือน และใช้เป็นพลังงาน