เนื้อหา

     จากหลักฐานที่พบจากการสังเกตลักษณะชั้นตะกอนชั้นบน และชั้นล่าง 2 ชั้น ที่พบ บริเวณผนังละลุ กำแพงดิน และเสาดิน สามารถสรุปได้ว่า ชั้นตะกอนที่พบบริเวณละลุ แสดงหลักฐานการเกิดดิน โดยมีชั้นตะกอนเป็นวัสดุต้นกำเนิดดิน ซึ่ง ตะกอนชั้นบน คือดินชั้น A หรือชั้นหน้าดิน และตะกอนชั้นล่าง เป็นดินชั้น B หรือเป็นชั้นดินที่มีการสะสมตัว

     ดินชั้น A หรือชั้นหน้าดิน ประกอบด้วยตะกอนขนาดทราย และทรายแป้งเป็นหลัก ดินชั้นนี้ยังพบเศษรากพืช และรากของต้นไม้ ภายในดินชั้น A อนุภาคที่ละลายน้ำได้ และตะกอนขนาดเคลย์ จะถูกน้ำที่ไหลซึมผ่านชั้นนี้ พาไปยังชั้นดินชั้นล่าง (ดินชั้น A เทียบได้กับ ตะกอนชั้นบน)

     ดินชั้น B หรือชั้นที่มีการสะสมตัว ประกอบด้วยตะกอนขนาดทราย ทรายแป้ง และขนาดเคลย์ ตะกอนขนาดเคย์ซึ่งส่วนมากเป็นแร่เคลย์ บางส่วนเคลื่อนตัวมาจากดินชั้น A นอกจากนี้อนุภาคเหล็ก และคาร์บอเนต ที่ถูกละลายมาจากดินชั้น A จะมาสะสมเกิดเป็น เม็ดไลมอไนต์ และก้อนคาร์บอเนต (ดินชั้น B เทียบได้กับตะกอนชั้นล่าง)

วีดิทัศน์ เรื่อง ธรณีวิทยาของละลุ