เนื้อหา

     ความสูงของผนังละลุ ในปี พ.ศ. 2555 ไม่เกิน 4 เมตร ดังนั้นชั้นตะกอนที่พบในบริเวณละลุ จึงประกอบด้วย ชั้นตะกอน 2 ชั้น โดยที่จะพบตะกอนชั้นล่างมากสุด และชั้นตะกอนวางตัวในแนวระดับ

วีดิทัศน์ เรื่อง ชั้นตะกอนของละลุ

     ขนาดตะกอนทราย ทรายแป้ง และเคลย์ (ภาพขยายเปรียบเทียบขนาดเส้นผ่านศุนย์กลางของตะกอน 2, 0.05 และ 0.002 มิลลิเมตร ตามลำดับ)