เนื้อหา

     กำแพงดินเป็นส่วนของผนังหลุมยุบ ที่หลงเหลือภายในหลุมยุบขนาดใหญ่  บริเวณส่วนบนจะเป็นส่วนที่คงทนต่อการกร่อนมากสุด ทำหน้าที่รักษาชั้นตะกอนส่วนล่าง  ถ้าชั้นบนสุดถูกทำลาย ชั้นตะกอนส่วนล่างจะถูกกร่อนอย่างรวดเร็วดังภาพ จะพบลักษณะกำแพงดิน

    

     ในภาพแสดงผลของการก ร่อนที่เกิดขึ้นต่างกัน เนื่องจากลักษณะของตะกอนที่ต่างกัน  ลักษณะร่องยาวเล็กๆ ที่เกิดขึ้นกับตะกอนชั้นล่าง เนื่องจากการไหลของน้ำฝน ที่ไหลจากตะกอนชั้นบนสู่ด้านล่างกำแพงดินจะกร่อนมากขึ้น เมื่อตะกอนชั้นบนถูกทำลายกำแพงดินจะกร่อนมากขึ้น เมื่อตะกอนชั้นบนถูกกร่อนออกไป