เนื้อหา

 
วีดิทัศน์ เรื่อง หลุมยุบ
หลุมยุบ
     หลุมยุบ เป็นลักษณะของผิวดินที่ยุบตัว ด้านบนมีลักษณะกลม อาจเกิดเชื่อมต่อกันเป็นแนว และรวมกันเป็นหลุมขนาดใหญ่ ในภาพเป็นหลุมยุบเดี่ยว

    

การพัฒนารูปร่างหลุมยุบ
     หลุมยุบเดี่ยว 2 หลุมที่เกิดตัดกัน ต่างพัฒนาขนาดใหญ่ขึ้นและเชื่อมต่อกันดังภาพ บริเวณผนังหลุมที่เชื่อมต่อกันในภาพจะทะลุเข้าหากัน

     หลุมยุบที่พัฒนารวมกัน 2 หลุมกำลังที่จะพัฒนารวมกัน หลุมยุบที่พัฒนาร่วมกันเป็นหลุมยุบขนาดใหญ่รูปร่างและขนาดของหลุมยุบ จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราสามารถเรียนรู้รูปร่าง และลักษณะต่างๆ จากแหล่งเรียนรู้ละลุ

 
วีดิทัศน์ เรื่อง ปัจจัยที่ทำให้เกิดหลุมยุบ