เนื้อหา

 


     ละลุ (1, 2 และ 3) ตั้งอยู่ในลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ราบระหว่างเขา พื้นที่ราบมีการเอียงเทเล็กน้อย ไปในทิศตะวันออกเฉียงใต้
เขาที่ล้อมรอบละลุ ทั้ง 3 ด้าน คือ
- เขาพรานนุช บริเวณทิศเหนือ
- เขาวง บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
- เขาทะลายบริเวณทิศตะวันตก
- เขาคันนาบริเวณทิศใต้

 

     พื้นที่ราบซึ่งเป็นที่ตั้งของละลุ 3 มีความสูงโดยเฉลี่ย ประมาณ 100 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ในขณะที่เขาโดยรอบ มีความสูงในช่วง 300 – 580 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ในภาพเป็นเขาพรานนุช ที่มีความสูงจากพื้นราบ ประมาณ 300 เมตร

 วีดิทัศน์เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศ