เนื้อหา

ตัวชี้วัด
     - แหล่งเรียนรู้ละลุ จัดเตรียมขึ้นโดยอ้างอิงถึงตัวชี้วัดในสาระการเรียนรู้ที่ 6 กระบวนการ
       เปลี่ยนแปลงของโลกดังนี้
     - สำรวจ ทดลอง และอธิบายลักษณะของชั้นหน้าตัดดิน และกระบวนการเกิดดิน
     - ทดลองเลียนแบบและอธิบายกระบวนการผุพัง การกร่อน การพัดพา การทับถม การตกผลึก และ
       ผลของกระบวนการดังกล่าว

วัตถุประสงค์
     - อธิบายถึงลักษณะที่ตั้งของละลุ เมื่อเปรียบเทียบกับสภาพภูมิประเทศโดยรอบ
     - จำแนกลักษณะดิน และตะกอน ที่พบบริเวณละลุ
     - บรรยายถึง ภูมิลักษณ์แบบต่างๆ คือ หลุมยุบ กำแพงดิน และเสาดิน ที่พบบริเวณละลุ
     - อธิบายถึงกระบวนการเกิดของภูมิลักษณ์ดังกล่าวที่พบบริเวณละลุ
     - เปรียบเทียบ ละลุ กับ ลักษณะแบดแลนด์ และลักษณะภูมิลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่    
       คล้ายคลึง
     - เข้าใจถึงสาเหตุหลักที่ทำให้เกิด หลุมยุบ และทราบถึงการป้องกันปัญหาดังกล่าว