แผนการจัดการเรียนรู้

ผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นางสาวโสภา มณฑา โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
นางสาวณัฐปภัสร์ วรรณภาค โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นางสาวนชุจรินทร์ ปิ่นทอ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
นางสาวสุจัยพรรณ เข็มแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นางสำราญ พึ่งนา โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม