เนื้อหา

 วีดิทัศน์ เรื่อง การเดินทางสู่ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ

     การเดินทาง เราสามารถเดินทางโดยรถยนต์จากจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศเหนือตามทางหลวงหมายเลข 107 ถนนโชตนา ผ่านอำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง อำเภอเชียงดาว อำเภอไชยปราการ ซึ่งเป็นถนนที่วกวนไปตามไหล่เขา เข้าสู่เขตอำเภอฝาง แล้วเลี้ยวเข้าทางหลวงหมายเลข 109 สายฝาง – แม่สรวย สู่ตำบลแม่คะ อำเภอฝางซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนืออำเภอฝาง ระยะทางทั้งหมดประมาณ 140 กิโลเมตร

วีดิทัศน์ เรื่อง ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร