เนื้อหา

     ที่ตั้งของแอ่งฝาง แหล่งน้ำมันฝางอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่า แอ่งฝาง ในเขตอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่ง มีภูเขาล้อมรอบ อำเภอฝางตั้งอยู่ทางเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ ทิศเหนือ ติดต่อกับรัฐฉานของประเทศเมียนม่าร์และอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ ทิศตะวันออก ติดกับอำเภอแม่อาย ทิศใต้ ติดกับอำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงราย และอำเภอไชยปราการจังหวัดเชียงใหม่ ส่วน ทิศตะวันตก ติดกับรัฐฉานประเทศเมียนม่าร์ อำเภอฝางแบ่งการปกครองเป็น 8 ตำบล พื้นที่ที่สำรวจพบน้ำมันและมีการขุดเจาะแล้ว อยู่ในเขตตำบลแม่สูน ตำบลแม่คะ และตำบลสันทราย ซึ่งอยู่ทางใต้ของอำเภอฝาง แหล่งน้ำมันฝางปัจจุบันดำเนินงานโดยศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม มีสำนักงานและโรงกลั่นน้ำมันตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลแม่คะในอำเภอฝาง

     ภูมิประเทศของแอ่งฝาง เป็นแอ่งที่ราบมีภูเขาล้อมรอบ เกิดจากเปลือกโลกถูกบีบอัดเนื่องจากการชนของอนุทวีปอินเดียกับทวีปเอเชียในอดีต เกิดเป็นทิวเขาสูง ๆ ในขณะเดียวกันก็มีบริเวณบางส่วนที่ทรุดตัวลงกลายเป็นแอ่งแผ่นดินขนาดใหญ่และมีการทับถมของตะกอนตั้งแต่สมัยยุคเทอร์เซียรี เมื่อประมาณ 66 ล้านปีมาแล้ว จนเป็นแอ่งที่ราบในปัจจุบัน แอ่งที่ราบซึ่งมีตะกอนทับถมในยุคเทอร์เซียรี มักจะพบน้ำมัน หรือถ่านหินแทรกตัวอยู่ด้วย เช่น แหล่งน้ำมันที่แอ่งฝางจังหวัดเชียงใหม่ ถ่านหินลิกไนต์ที่แอ่งแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เป็นต้น