รายละเอียดเบื้องต้น


     ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือหรือที่รู้จักกันในชื่อ บ่อน้ำมันฝาง เป็นหน่วยขึ้นตรงของกรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ดำเนินงานครบวงจร ตั้งแต่การสำรวจ เจาะ ผลิต กลั่น นำน้ำมันเตาที่กลั่นได้บางส่วนมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงกลั่นและจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันโดยกรมการพลังงานทหาร