แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ สสวท.


แหล่งเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

     

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สื่อสารวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ให้กับ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ผ่านนิทรรศการ การแสดงของท้องฟ้าจำลอง ห้องปฏิบัติการ กิจกรรมการศึกษา และสื่อสังคมออนไลน์ 

แหล่งเรียนรู้สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา

     

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเริ่มขึ้นจากการเป็นคลินิกการกีฬา ในปี พ.ศ. 2524  โดย ดร.สำอาง  พ่วงบุตร อธิบดีกรมพลศึกษาได้มอบหมายให้ ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพลศึกษาและสุขภาพ กรมพลศึกษา ในขณะนั้น จัดทำโครงการคลินิกการกีฬาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการตรวจ รักษา และบำบัดนักเรียน นักศึกษา และนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา หรือแข่งขันกีฬา

แหล่งเรียนรู้อุตสาหกรรมเครื่องแก้วไทย

     

บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด(มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านบรรจุภัณฑ์แก้วในไทยมากว่า 60 ปี และได้เข้าร่วมทุนกับบริษัทออสเตรเลียน คอนโซลิเดดเต็ด อินดัสตรี จำกัด ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งต่อมาคือบริษัทโอเว่น อิลลินอยด์  และก่อตั้ง บริษัท ไทยกล๊าส แมนูแฟคเจอเรอร์ จำกัด โดยได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีที่ทันสมัย บริษัท ไทยกล๊าสฯ นับเป็นโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วที่ใช้เครื่องจักรอัตโนมัติรายแรกในไทยและในเอเชีย ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการผลิตมากกว่า 2,400 ตันต่อวัน

แหล่งเรียนรู้ศิลาแลง

     

ศิลาแลง หมายถึง “ชั้นดินที่อยู่ใต้ผิวดินผุมากมีสีแดง หรือเป็นวัตถุที่มีออกไซด์ทุติยภูมิของเหล็ก หรืออลูมิเนียม หรือ ออกไซด์ของโลหะทั้งสองชนิดมาก และมักพบเม็ดทราย (ควอรตซ์) และดินเหนียว (แร่เคลย์) ในชั้นดังกล่าว  ชั้นดินดังกล่าวนี้พบในบริเวณที่มีอากาศอบอุ่น-ร้อนชื้น และเป็นส่วนที่หลงเหลือจากการกระบวนการผุพัง (การผุพังทางเคมี) ศิลาแลงมีสมบัติที่สามารถแข็งตัว ภายหลังจากผ่านกระบวนการที่ทำให้เปียก และแห้งต่อเนื่องสลับกัน นอกจากนี้ยังสามารถตัด นำมาใช้แทนอิฐ (ดินเหนียวเผา)”

แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

     

พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ดอนเมือง ในความดูแลของกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร จัดแสดงอากาศยานที่ปลดประจำการเช่น เครื่องบินโจมตี เครื่องบินลำเลียง เครื่องบินขับไล่ เฮลิคอปเตอร์ บางลำจัดว่าเป็นเครื่องบิน ที่เหลืออยู่เพียงเครื่องเดียวในโลก และยังมีเครื่องบินเครื่องแรกที่ออกแบบ และสร้างในเมืองไทย นอกจากนี้ยังแสดงเครื่องแบบทหารอากาศ จากอดีตถึงปัจจุบัน อาวุธปืนต่างๆ เครื่องบินฝึกจำลอง ทำให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าใจถึงความเป็นชนชาติไทยได้เป็นอย่างดี

แหล่งเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ

     

ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554  ดำเนินงานวิจัย พัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม และให้บริการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆ แก่ข้าราชการและประชากรทั่วไปอย่างครบวงจร ซึ่งภายในศูนย์การเรียนรู้มีการจัดแสดงนิทรรศการอุปกรณ์จริง แบบจำลอง และสื่อวีดิทัศน์พลังงานทดแทน ประกอบด้วย 5 อาคาร ได้แก่ อาคารพลังงานแสงอาทิตย์ อาคารพลังงานลม อาคารพลังงานชีวมวล อาคารพลังงานไบโอดีเซล และอาคารบ้านตัวอย่างที่สาธิตการนำพลังงานทดแทนมาใช้งานจริง

แหล่งเรียนรู้โรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนา

     

สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการศูนย์สาธิตและพัฒนาพลังงานทดแทนแบบครบวงจร (การผลิตข้าวครบวงจร) ให้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยระยะแรกจะทำการสีข้าวเปลือกวันละ 2 ตันเพื่อนำข้าวที่ผลิตได้ออกจำหน่ายในตราสินค้า “ภัทรพัฒน์” และจัดจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไป โดยจะมีข้าวสารและข้าวกล้อง ส่งขายประมาณดือนละ 20,000 กิโลกรัม (สามารถเข้าสู่จุดคุ้มทุนได้ภายในระยะเวลา 5 ปี) โดยจะเริ่มดำเนินการในเดือนธันวาคม 2553 นี้

แหล่งเรียนรู้ภูหินร่องกล้า

     

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า (Phuhinrongkla National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ 48 ของประเทศ และนับเป็นแห่งที่14 ของภาคเหนือ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 307 ตารางกิโลเมตร หรือ 191,875 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2527 ซึ่งตั้งครอบคลุมพื้นที่รอยต่อของสามจังหวัด คือ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ภูหินร่องกล้าอันเป็นแหล่งกำเนิดของประวัติศาสตร์การสู้รบอันยาวนาน เป็นวีรกรรมของนักรบไทยที่เกิดขึ้น ณ ที่นี้ ตลอดจนสภาพสิ่งก่อสร้างในอดีตได้ถูกบันทึกเก็บรักษาไว้

แหล่งเรียนรู้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

     

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มีตัวย่อว่า "สทอภ. และมีชื่อภาษาอังกฤษ "Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization) – GISTDA " เป็นหน่วยงานของรัฐในรูปแบบองค์การมหาชนในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งเน้นการบริหารและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศจากอวกาศ บริการวิชาการต่าง ๆ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

แหล่งเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผา

     

แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป การนำโอ่งมาใช้เป็นภาชนะกักเก็บน้ำก็เริ่มลดน้อยลง คนหันไปใช้น้ำประปาที่ไหลมาจาก๊อกน้ำมากขึ้น โอ่งจึงกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องประดับตกแต่งบ้านแทน โรงงานเซรามิค เถ้า ฮง ไถ่ จึงต้องหมุนไปตามกาลเวลา โดยมีการประยุกต์และปรับเปลี่ยนรู้แบบการทำเซรามิค ให้ดูร่วมสมัยมากขึ้นในรูปแบบของโมเดิร์น เซรามิค ไม่ว่าจะเป็นกระถาง อ่างบัว แจกัน โอ่ง โต๊ะ เก้าอี้ ที่ใส่เทียนหอม หรือตุ๊กตาประดับฝาผนัง เป็นต้น ซึ่งทุกอย่างล้วนผ่านการออกแบบอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้เกิดความสวยงาม สีสันสดใส และการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง นอกจากนี้ ที่ โรงงานเซรามิค เถ้า ฮง ไถ่ ยังเปิดต้อนรับให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการมาดูถึงวิธีการทำ และขั้นตอนการผลิตข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ของโรงงาน ได้ทั้งการปั้นและการเขียนลายโดยช่างผู้ชำนาญ พร้อมมีนิทรรศการงานศิลปะจัดแสดงสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป

แหล่งเรียนรู้โรงผลิตน้ำบางเขน

     

โรงงานผลิตน้ำบางเขนเป็นโรงงานผลิตน้ำขนาดใหญ่ สามารถผลิตน้ำได้วันละประมาณ 3,600,000 ลูกบาศก์เมตร  ใช้น้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยา ส่งผ่านคลองประปาตะวันออกจนถึงโรงงานผลิตน้ำ ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร  เนื่องจากเป็นโรงงานผลิตน้ำขนาดใหญ่ มีกำลังการผลิตสูง จึงสามารถให้บริการในพื้นที่ส่วนใหญ่ของ กทม. คือตั้งแต่เขตดอนเมือง บางเขน นนทบุรี ปากเกร็ด บางซื่อ จตุจักร พญาไท ดินแดง ห้วยขวาง พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ บางรัก ปทุมวัน สาธร บางคอแหลม ยานนาวา คลองเตย สวนหลวง ลาดพร้าว บางกะปิ บึงกุ่ม ลาดกระบัง ประเวศ พระโขนง พระประแดง สมุทรปราการ บางกอกใหญ่ ราษฏร์บูรณะ และจอมเทียน

แหล่งเรียนรู้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

     

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ หรือ สทน. เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินงานวิจัย พัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม ให้บริการ ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ แก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศและสร้างการยอมรับในระดับนานาชาติ ประกอบด้วยหน่วยงาน 3 แห่ง ได้แก่ สำนักงานใหญ่ สทน. ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ประกอบด้วยหน่วยงานย่อย คือ กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ และศูนย์บริการเทคโนโลยีฉายรังสีอัญมณี สำนักงานสาขา สทน. ถนนวิภาวดี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยหน่วยงานย่อย คือ เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ศูนย์ไอโซโทปรังสี และศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี สำนักงานสาขา สทน. เทคโนธานี ตำบลคลอง 5 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีหน่วยงานย่อยเพียงหน่วยงานเดียว คือ ศูนย์ฉายรังสี

แหล่งเรียนรู้หมู่บ้านหัตถกรรมมีดอรัญญิก

     

ในสมัยก่อนมีตลาดร้านค้า มีโรงบ่อน อยู่ที่บ้านอรัญญิก ตำบลปากท่า อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งออยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านต้นโพธิ์ และบ้านไผ่หนองมากนักระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร มีผู้คนนำสินค้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันมากในยุคนั้นชาวบานก็นำเอามีดไปขาย เมื่อคนที่ซื้อไปใช้เห็นว่าคุณภาพดี จึงบอกต่อ ๆ กันไปว่ามีดคุณภาพต้องมีด “ อรัญญิก” เลยเรียกติดปาก ไปหาซื้อมีดต้องไปที่อรัญญิก ที่จริงแล้วทำที่หมู่บ้านต้นโพธิ์ หมู่บ้านไผ่หนอง และหมู่บ้านอื่น ๆ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า “มีดอรัญญิก” ลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑ์อรัญญิก มีผู้ทำการศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มีดอรัญญิกพบว่า ผลิตภัณฑ์มีดอรัญญิกที่ผลิตอยู่ในปัจจุบัน มีอยู่ด้วยกัน 4 ตระกูล ได้แก่ มีดตระกูลเกษตรกรรม มีดตระกูลคหกรรม มีดตระกูลอาวุธ และมีดตระกูล อื่น ๆ แต่ตระกูลสามารถจำแนก ตามลักษณะประเภทของการใช้งานได้อีก 12 ประเภทอันได้แก่ ประเภทมีดชุด ประเภทดายหญ้า ประเภทตัด ประเภทมีดครัว ประเภทมีดบนโต๊ะอาหาร ประเภทอุปกรณ์โต๊ะอาหาร ประเภทพา ประเภทเก็บไว้ในเรือน ประเภทของขวัญ ประเภทของชำร่วย และประเภทประดับ ซึ่งในแต่ละประเภทนั้นประกอบไปด้วยชนิดมีดชนิดต่าง ๆ อีกมากมาย ซึ่งหลากหลายไปตามขนาดและความแตกต่างของวัสดุที่ใช้ในการผลิตของชิ้นส่วนองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งจากการศึกษาปรากฏว่ามีถึง 274 ชนิด จากความหลากของผลิตภัณฑ์อรัญญิก จึงขอใช้คำว่า “มีดอรัญญิก” แทนผลิตภัณฑ์อรัญญิกอื่น ๆ

แหล่งเรียนรู้หุบป่าตาด

     

เข้าทางเดียวกับกับเขาปลาร้า อยู่ก่อนถึงเขาปลาร้าประมาณ 1 กิโลเมตร ถ้ำนี้ถูกค้นพบโดยพระครูสันติธรรมโกศล (หลวงพ่อทองหยด) เจ้าอาวาสวัดถ้ำทอง เมื่อปี พ.ศ. 2522 พระครูได้ปีนลงไปในหุบเขานี้ จึงพบว่ามีต้นตาดเต็มไปหมด (ต้นตาดเป็นไม้ ดึกดำบรรพ์ตระกูลเดียวกับปาล์ม) จึงเจาะปากถ้ำเพื่อเป็นทางเข้าในปี พ.ศ. 2527 ต่อมากรมป่าไม้ได้ประกาศเป็นพื้นที่อนุรักษ์ เพราะที่นี่ มีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่แปลกและมีพันธุ์ไม้หายาก อยู่ในความดูแลของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำประทุน และมีการจัดทำเป็นเส้นทางเดินศึกษา ธรรมชาติระยะทาง 700 เมตร ใช้เวลาเดินชมประมาณครึ่งชั่วโมง ถ้ำที่เป็นทางเดินเข้าหุบป่าตาดนั้นมืดสนิท ระยะทางประมาณ 100 เดินไม่นานจะถึงบริเวณปล่องขนาดใหญ่ที่แสงส่องลงมาได้และจะพบป่าตาด ให้ความรู้สึกเหมือนว่าได้มาอยู่ในโลกยุคดึกดำบรรพ์ นอกจาก ต้นตาดแล้วที่นี่ยังพบไม้หายากพันธุ์อื่น ๆ เช่น เต่าร้าง เปล้า คัดค้าวเล็ก เป็นต้น ในบริเวณหุบเขานี้มีลักษณะคล้ายป่าดงดิบ และยังมีความ ชุ่มชื้นสูง แสงจะส่องถึงพื้นได้เฉพาะตอนเที่ยงวันเพราะมีเขาหินปูนสูงชันล้อมรอบ มีความร่มรื่นเหมาะแก่การเดินชมธรรมชาติ การเตรียม ตัวไปหุบป่าตาด ควรพกไฟฉายและยาทากันยุงไปด้วย

แหล่งเรียนรู้สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

     

สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชหรือแหล่งสงวนชีวมณฑลสะแกราช ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2510 โดยมีภารกิจการวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา จนถึงขณะนี้มีผลงานวิจัยในพื้นที่แห่งนี้มากกว่า 200 เรื่องขณะเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2519 สถานีฯ สะแกราชได้รับการรับรองจาก UNESCO ภายใต้โครงการ MAB (Man and Biosphere Program) ให้เป็นแหล่งสงวนชีวมณฑลแห่งหนึ่งของโลกซึ่งเป็นแห่งแรก ของประเทศไทย และเป็น 1 ใน 7 แห่งของเอเซียในขณะนั้น ขณะนี้แหล่งสงวนชีวมณฑลมีจำนวน  529  แห่ง ใน  105  ประเทศ  (ข้อมูล 23 พฤศจิกายน  ปี  2550)

แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สิรินธร

     

ซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์ที่ภูกุ้มข้าว อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พบโดยพระครูวิจิตรสหัสคุณ เจ้าอาวาสวัดสักกะวัน ในปีพ.ศ. 2537 และได้เริ่มทำการขุดค้นอย่างเป็นระบบ โดยคณะสำรวจไดโนเสาร์จากกรมทรัพยากรธรณี ตั้งแต่ปลายปีพ.ศ. 2537 พบว่า ภูกุ้มข้าว ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ เป็นแหล่งไดโนเสาร์กินพืชที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย โดยพบกระดูกไดโนเสาร์เกือบทั้งตัว กองรวมอยู่กับกระดูกไดโนเสาร์กินพืชอีกชนิดหนึ่ง กระดูกทั้งหมดอยู่ในชั้นหินที่วางตัวอยู่บนไหล่เขาของภูกุ้มข้าวซึ่งมี รูปร่างคล้ายลอมฟาง มีความสูงประมาณ 240 เมตร ปัจจุบันกรมทรัพยากรธรณีได้ขุดค้นซากไดโนเสาร์พบกระดูกมากกว่า 700 ชิ้น เป็นกลุ่มของกระดูกส่วนขา สะโพก ซี่โครง คอ และหางของไดโนเสาร์กินพืชไม่น้อยกว่า 7 ตัว นอกจากนี้ยังพบฟันของไดโนเสาร์ทั้งกินพืช และกินเนื้ออีกอย่างละ 2 ชนิด จากลักษณะของกระดูกพบว่าเป็นไดโนเสาร์กินพืชสกุลภูเวียง Phuwiangosaurus sirindhornae ) 1 ชนิด และเป็นไดโนเสาร์กินพืชชนิดใหม่อีก 1 ชนิด คาดว่าอาจเป็นไดโนเสาร์สกุลและชนิดใหม่ของโลก

แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์

     

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็น 1 ใน 11 พิพิธภัณฑ์ของโลกและเป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จัดแสดงร่างกายมนุษย์ด้วยเทคนิค plastinated human bodies ซึ่งเป็นเทคนิคใหม่ในการรักษาสภาพร่างกายหรือชิ้นส่วนอวัยวะของมนุษย์ที่เสียชีวิต ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงร่างกายและชิ้นส่วนของมนุษย์เป็นหมวดหมู่ ประกอบด้วย ร่างกายมนุษย์แบบเต็มร่าง จำนวน 13 ชุด ชิ้นส่วนอวัยวะภายใน จำนวน 50 ชิ้น ชิ้นส่วนอวัยวะ จำนวน 27 ชิ้น ชิ้นส่วนกล้ามเนื้อ จำนวน 23 ชิ้น ร่างกายมนุษย์ตัดแบ่งย่อย จำนวน 6 ชุด ชิ้นหล่อแสดงระบบหลอดเลือด จำนวน 5 ชิ้น และร่างกายทารกในครรภ์ จำนวน 7 ชุด รวมทั้งสิ้น 131 ชิ้น มีการรักษาสภาพด้วยเทคนิค Plastination ซึ่งเป็นการแทนที่น้ำและไขมันในเนื้อเยื่อด้วยสารพลาสติกเหลว ทำให้ไม่มีกลิ่นเหม็นของน้ำยา ไม่มีการเน่าสลาย และสามารถคงสภาพอยู่ได้นาน

แหล่งเรียนรู้อ่าวคุ้งกระเบน

     

     เมื่อเอ่ยถึงชื่อ "อ่าวคุ้งกระเบน" เชื่อว่าหลายคนต้องคิดถึงชายหาด ทะเล คลื่น และอาจจะคิดไปถึงปลาตีนในป่าชายเลน อ่าวคุ้งกระเบนเป็นชื่อเรียกสั้นๆ ที่ผู้คนส่วนใหญ่เข้าใจกันดีว่า หมายถึง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นศูนย์ฯ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบในด้านการทดลองวิจัยพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน รวมทั้งยังทำหน้าที่ฝึกอบรมเผยแพร่ข้อมูลวิชาการ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและอุปสรรคของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ตลอดจนการดำเนินการและประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ด้วย 

แหล่งเรียนรู้ศูนย์วิจัยยางพารา

     

     ศูนย์วิจัยยางสงขลา จัดตั้งเมื่อเดือนมกราคม 2508 โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nation Development Program UNDP) ชื่อเดิม ศูนย์วิจัยการยาง เป็นหน่วยงานอยู่ในความรับผิดชอบของกองการยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อกรมวิชาการเกษตรได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยยางสงขลา เมื่อ พ.ศ. 2527
     ศูนย์วิจัยยางสงขลา มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านค้นคว้าวิจัย และพัฒนายาง สำหรับท้องถิ่นในภาคใต้ ในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวกับยางพารา ด้านพืชศาสตร์ ด้านอารักขาพืช ด้านอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปยาง ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยียาง บริการทดสอบคุณภาพยาง ควบคุมยางตามพระราชบัญญัติ

แหล่งเรียนรู้กรมปศุสัตว์

     

     ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ศึกษา วิจัย ด้านการผลิต การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ เพื่อให้ได้สัตว์พันธุ์ดี ถูกสุขลักษณะ iรวมทั้งการอนุรักษ์พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์และ รักษาสิ่งแวดล้อมจากการปศุสัตว์ ดำเนินการพัฒนา การตรวจสอบ รับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานถูกสุขอนามัยและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ดำเนิน การผลิตและจัดหาชีวภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ รวมทั้งศึกษา วิจัย ด้านระบาดวิทยา โรคระบาดสัตว์ กำจัดโรคสัตว์ โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูงด้านการปศุสัตว์ ทั้งด้านการผลิต สุขศาสตร์ และสุขอนามัยสัตว์ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

แหล่งเรียนรู้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

     

     เรามักจะได้ยินอยู่เสมอเกี่ยวกับผลการ ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือที่เกี่ยวกับอาหาร ยา ยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารระเหย เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ รังสี และวัตถุอันตรายทางสาธารณสุข ชีววัตถุ สมุนไพร และการชันสูตรโรค ที่ได้รับการประกาศจากกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์  เพื่อแจ้งเตือนภัยสุขภาพให้ประชาชนได้ทราบด้านคุ้มครองผู้บริโภคและเฝ้าระวังโรค มีการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดต่อสำคัญต่างๆ เช่น วัตซีนป้องกันโรคเอดส์และไข้หวัดนก  มีการตรวจวิเคราะห์อาหารหรือวัตถุดิบว่ามีการปนสารห้ามใช้หรือมีการ ปนเปื้อน สารพิษต่างๆ เช่น (Dioxin) หรือมีการตัดแต่งทางพันธุกรรม (GMO) หรือไม่ เป็นต้น กิจกรรมต่าง ๆ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในทุก ๆ สาขา

แหล่งเรียนรู้ศูนย์วิจัยปาล์ม

     

     ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี (ศูนย์วิจัยพืชสวนสุราษฎร์ธานีเดิม) เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2523 มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในขณะนั้นคือ การทำวิจัยหลากหลายด้านในสาขาวิชาเกษตร โดยเน้นพืชหลักในท้องถิ่น คือปาล์มน้ำมัน ลองกอง ลางสาด สะตอ ปาล์มประดับ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แหล่งเรียนรู้แห่เทียนพรรษา

     

     ศูนย์การเรียนเทียนพรรษาศรีประดู่ตั้งอยู่เลขที่ 6 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หน้าวัดศรีประดู่ เป็นบ้านของคุณสมคิด  สอนอาจซึ่งเป็นประธานศูนย์และเป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่น 3 ผู้เชี่ยวชาญการทำเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ศูนย์แห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสภาการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้เป็นแหล่งเรียน รู้การทำเทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี
     จังหวัดอุบลราชธานีมีชื่อเสียงไปทั่วโลกทั้งในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวและงาน ประติมากรรมเทียนพรรษาโดยมีนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศเข้ามาชมประเพณีแห่ เทียนพรรษาซึ่งมีวัดและหมู่บ้านจากอำเภอต่าง ๆจัดทำเทียนพรรษามาประกวดกันก่อนนำไปถวายวัด มีขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่และสวยงามมากกว่า 60 ขบวน ในแต่ละปี

แหล่งเรียนรู้สวนสยาม

     

     เนื้อที่ 300 ไร่ โดยเล็งเห็นว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าว จะมีการพัฒนา และชุมชนจะต้องขยายมา ณ บริเวณแห่งนี้ การเดินทางคมนาคมจะสะดวก รวดเร็ว สามารถเชื่อมโยงกับตัวเมืองได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนั้น กลุ่มผู้ลงทุนยังมีความมั่นใจว่า สวนเอนกประสงค์ในบรรยากาศธรรมชาติจะสนองความต้องการ ในการเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ และนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลกที่มาเที่ยวพักผ่อนในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
      ในระยะแรก บริษัทอมรพันธุ์นคร จำกัด ได้แบ่งโครงสร้างออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนบ้านจัดสรร และส่วนสวนสยาม ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2523 สวนสยาม ได้รับการจัดตั้งใหม่ ภายใต้การบริหารงานของบริษัท อมรพันธุ์นคร – สวนสยาม จำกัด เพื่อให้การดำเนินงานของสวนน้ำ สวนสนุกแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแห่งนี้ สามารถขยายตัวต่อไปได้อย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมเปิดให้บริการเป็นวันแรกเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2523 โดยได้รับความสนใจและการสนับสนุนจากกลุ่มผู้ใช้บริการต่างๆ อย่างกว้างขวาง ภายใต้ชื่อที่ติดปากประชาชนทั่วไปว่า "สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ"

แหล่งเรียนรู้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง

     

     โครงการฝนหลวง เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2495 เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ทรงรับทราบถึง ความเดือดร้อน ทุกข์ยากของราษฎร และเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำ อุปโภค บริโภค และการเกษตร จึงได้มี พระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานโครงการพระราชดำริ "ฝนหลวง" ให้กับ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล ไปดำเนินการ ซึ่งต่อมาได้เกิดเป็นโครงการค้นคว้าทดลอง ปฏิบัติการฝนเทียมหรือฝนหลวงขึ้น ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2512 ด้วยความสำเร็จของโครงการ จึงได้ตราพระราชกฤษฎีกาก่อตั้งสำนักงานปฏิบัติการฝนหลวง ขึ้นในปี พ.ศ.2518 ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับโครงการพระราชดำริ "ฝนหลวง" ต่อไป

แหล่งเรียนรู้โรงงานน้ำตาลมิตรผล

     

     ถือกำเนิดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2489 ที่ตำบล กรับใหญ่ อำเภอ บ้าน โป่ง จังหวัด ราชบุรีโดยเริ่มจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนขนาดเล็กที่ผลิตน้ำเชื่อม เข้มข้นส่งขายให้โรงงานผลิตน้ำตาลทรายสู่การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมโรงงานที่ สามารถผลิตน้ำตาลทรายได้เองในปี พ.ศ. 2499 และต่อมาได้ขยายกิจการโรงงาน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง จนกลายเป็นผู้ผลิตและ ส่งออกน้ำตาลอันดับหนึ่งของประเทศไทย
     น้ำตาลทุกเกล็ดของมิตรผลผ่านกรรมวิธีการผลิตและตรวจสอบคุณภาพด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัยและระบบการประกันความปลอดภัยในการบริโภคแบบอัตโนมัติ  อีกทั้ง ยังได้รับการปรับสภาพความชื้นไม่เกาะเป็นก้อนก่อนส่งถึงมือลูกค้า จึงมีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า รวมทั้งผู้บริโภค ทั้งภายในและนอกประเทศ นอกจากนี้ ยังมีขั้นตอนการบรรจุและรูปแบบการจัดส่งสินค้าที่หลากหลาย สามารถนำส่งสินค้า ได้อย่างรวดเร็วและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างลงตัว
      กลุ่มมิตรผล เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและ น้ำตาลมานานกว่า 55 ปี ด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ทำให้ กลุ่มมิตรผลในวันนี้เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศที่มีมาตรฐานการดำเนิน งานในระดับสากล

แหล่งเรียนรู้เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย

     

     เป็นทะเลสาบน้ำจืด อยู่ในอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงทางตอนเหนือของทะเลสาบสงขลาโดยมีคลองนางเรียมเชื่อมระหว่างทะเลน้อยและทะเลสาบสงขลาทะเลน้อยเป็นบริเวณที่มีน้ำขังตลอดปี พืชส่วนใหญ่เป็นพืชน้ำที่โดดเด่นและสร้างสีสันให้กับทะเลน้อยได้แก่ สาหร่ายหางกระรอกสาหร่ายข้างเหนียว ที่มีดอกเล็กๆสีเหลือง สีม่วงสวยงาม บัวหลวง บัวสายบัวเเผื่อน เป็นต้นความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพในวงจรธรรมชาติของทะเลน้อยเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของนกน้ำนานาชนิดทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพใช้เป็นที่อาศัยช่วยเติมแต่งทะเลน้อยที่สวยงามจากมวลไม้น้ำได้มีความสมบูรณ์มีชีวิตชีวาตามครรลองของธรรมชาติ

แหล่งเรียนรู้เหมืองทอง

     

     แหล่งแร่ทองคำที่สำคัญ จากการตรวจพบของกรมทรัพยากรธรณี ในพื้นที่จังหวัดในภาคตะวันออก บ้านบ่อนางชิง ได้ก่อตั้งเป็นหมู่บ้านเมื่อประมาณ 300 ปีที่ผ่านมา ในระยะเริ่มแรกมีชาวบ้านซึ่งเป็นพี่น้องกันอพยพมาตั้งถิ่นฐานอาศัย ประมาณ 10 ครอบครัว โดยสมัยนั้นสภาพทางภูมิศาสตร์ยังเป็นป่าดงดิบมีสัตว์ป่ามากมายหลายชนิดอาศัย อยู่ จากความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากร มีการเข้ามาค้าขายเกิดกิจการด้านเศรษฐกิจมากมาย จากหลักฐานที่พบทำให้ทราบว่า ในอดีตนั้นชาวต่างชาติได้เข้ามาทำเหมืองทอง ในบริเวณบ้านบ่อนางชิง ซึ่งสามารถสังเกตได้จากหลักฐานต่าง ๆ อาทิเช่น โบกี้รถไฟ โครงกระดูก และอุปกรณ์เครื่องมือในการขุดทอง

แหล่งเรียนรู้สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

     

     สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง ตั้งอยู่บนเทือกเขาตะนาวศรี ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจากระดับน้ำทะ 1,400 เมตร และมียอดดอยสูงถึง 1,928 เมตร พื้นที่รับผิดชอบประมาณ 26.52 ตารางกิโลเมตร หรือ 16,577 ไร่ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า “ให้เขาช่วยตัวเอง” เปลี่ยนพื้นที่จากไร่ฝิ่นมาเป็นแปลงเกษตรเมืองหนาวที่สร้างรายได้ดีกว่าเก่าก่อน

แหล่งเรียนรู้ละลุดินแดนมหัศจรรย์

     

     ละลุ เป็นภาษาเขมร แปลว่า ทะลุ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่มีพื้นที่กว้างกว่า 2,000 ไร่ ละลุ เกิดจากน้ำฝนกัดเซาะยุบตัวหรือพังทลายของดิน เนื่องจากสภาพดินแข็งจะคงอยู่ไม่ยุบตัวเมื่อถูกลมกัดกร่อนจึงมีลักษณะเป็น รูปต่างๆ มองคล้ายกำแพงเมือง หน้าผา บ้างมีลักษณะเป็นแท่งๆ จึงทำให้ละลุมีความสวยงามและแปลกตาแตกต่างกันตามจินตนาการของแต่ละคน อะไร ซึ่งในทุกๆปี ละลุจะเปลี่ยนรูปร่างของมันไปเรื่อยๆ ตามแต่ลมและฝนที่ช่วยกันตกแต่งชั้นดิน และในบางพื้นที่ก็จะมีละลุที่ขึ้นอยู่กลาง พื้นที่ทำนาของชาวบ้านซึ่งสีน้ำตาลทองของละลุ ตัดกับสีเขียวสดของต้นข้าว เป็นสิ่งที่สวยงามมาก ที่หาดูไม่ได้ในกรุงเทพสวยจน ได้รับขนานนามว่าเป็น แกรนด์แคนยอนของเมืองไทย เลยทีเดียว
     ละลุ ที่จังหวัดสระแก้วนี้จะมีลักษณะคล้ายกับ แพะเมืองผี ของจังหวัดแพร่ หรือ เสาดินนาน้อย (ฮ่อมจ๊อม) จ.น่าน บางคนก็จะเรียกว่า แพะเมืองผีแห่งใหม่ แต่ที่นี่จะมีละลุเยอะกว่าซึ่งจะมีละลุุกระจายกันอยู่เป็นจุดๆในพื้นที่ ประมาณ 2,000 ไร่ โดยจะแบ่งละลุออกเป็นโซนๆ ซึ่งแต่ละโซนก็จะมีละลุที่มีลักษณะสวยงามแตกต่างกัน สำหรับความเหมือนกันของ ละลุ แพะเมืองผี และเสาดินนาน้อยก็คือ ทั้ง 3 แห่งล้วนเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกจากการถล่มของหน้า ดิน ส่วนที่แข็งกว่าก็จะคงตัวอยู่ด้านบน  ทำหน้าที่เป็นดังหมวกเหล็กคุ้มกันชั้น กรวดทรายที่อ่อนกว่าด้านล่าง โดยมีีลมและฝน ช่วยกันทำหน้าที่ศิลปินตกแต่งชั้นดินในเวลาล้านๆ ปี แปลกตาแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นรูป เจดีย์ ปราสาท ดอกเห็ด กำแพง หรือรูปอะไรก็สุดแท้ แต่ว่าคนที่มองจะจินตนาการเป็นรูป

แหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียม

     

     ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือหรือที่รู้จักกันในชื่อ บ่อน้ำมันฝาง เป็นหน่วยขึ้นตรงของกรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ดำเนินงานครบวงจร ตั้งแต่การสำรวจ เจาะ ผลิต กลั่น นำน้ำมันเตาที่กลั่นได้บางส่วนมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงกลั่นและจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันโดยกรมการพลังงานทหาร

แหล่งเรียนรู้คลองนาคา

     

     พลับพลึงธารเป็นไม้ล้มลุก อาศัยอยู่ใต้น้ำ รากลึก มีหัวใต้ดินเส้นผ่าน ศูนย์กลางประมาณ 7 ซม. ยาวประมาณ 15 ซม. ใบออกเป็นวงรอบแทงขึ้นเหนือน้ำ รูป แถบ ยาว 2-3 ม. มีประมาณ 20 ใบ หรือมากกว่า สีเขียวอ่อน เนื้อใบเหนียว นุ่ม มีเส้นใบตามยาวจำนวนมาก ขอบใบจักซี่ฟันเล็กๆ ช่อดอกรูปซี่ร่ม กาบหุ้ม ช่อสีแดง ก้านช่อดอกอวบหนา ยาวได้ 80-100 ซม. สีเขียวแกมม่วง ดอกย่อย มี 5-8 ดอก บานทีละ 1-5 ดอก กลีบรวมติดกันเป็นหลอด สีขาวอม เขียว ยาว 12-14 ซม. ปลายแยกเป็น 6 แฉก รูปแถบหรือรูปใบหอก ยาว 8-10 ซม. สี ขาว ก้านเกสรเพศผู้ 6 อัน เรียวยาวและแผ่กว้าง สีขาวถึงแดง ยาว 6-8 ซม. อับ เรณูติดที่ฐาน สีเหลืองอ่อน ยาว 1.2-1.5 ซม. ก้านเกสรเพสเมียสั้นกว่าก้าน เกสรเพศผู้ ผลแบบมีเนื้อหลายเมล็ด เมล็ดบิดเบี้ยว เป็นเหลี่ยม ยาว ประมาณ 2.5 ซม. พลับพลึงธารเป็นพืชถิ่นเดียวของไทย พบเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอน บนแถบจังหวัดพังงา และระนอง พบทั่วไปตามลำธารที่น้ำใสสะอาด และมีน้ำไหลตลอด ปี ความลึกไม่เกิน 2 เมตร Schulze (1972) กล่าวว่าพลับพลึงธารเป็น 1 ใน 4 ชนิดของสกุล Crinum ที่เป็น พืช น้ำ 2 ชนิด (Crinum aquaticum Burch. ex Spreng. & Crinum natans Baker) พบ ในแอฟริกาเขตร้อน และอีก 1 ชนิด (Crinum purpurascens Herb.) พบในบราซิลและ เทือกเขาอินดีสตะวันออก พลับพลึงธารเป็นพืชที่ถูกลักลอบส่งออกไปต่างประเทศ จำนวนมาก ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปมาก ทำให้ลำธารไม่สะอาดและตื้น เขิน พลับพลึงธารอาจเสี่ยงต่อการเผชิญกับการสูญพันธุ์ในธรรมชาติเป็นอย่างมาก

 

แหล่งเรียนรู้กรมอุตุนิยมวิทยา

     

     ความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์และกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในบรรยากาศ ได้มาจากเฝ้าสังเกตและบันทึกไว้ มนุษย์ได้มีการสังเกตลมฟ้าอากาศมานานแล้ว เพราะมนุษย์อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมฟ้าอากาศโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จึงมีความจำเป็นที่ต้องทราบลักษณะลมฟ้าอากาศที่เป็นประโยชน์และลักษณะอากาศที่เป็นภัย การสังเกตทำให้สามารถอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดลักษณะอากาศแบบต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็ตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศนั้นยังมีอยู่น้อยมาก เมื่อเทียบกับปรากฎการณ์ของบรรยากาศที่มนุษย์ยังไม่มีความเข้าใจอย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพราะอุตุนิยมวิทยาซึ่งเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับบรรยากาศและปรากฎการณ์ที่เกี่ยวข้องนั้น มีการพัฒนาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาได้ไม่นานนัก โดยก่อนหน้านี้มนุษย์เชื่อว่าลมฟ้าอากาศอยู่มากมาย สภาวะอากาศปัจจุบันที่ต้องใช้เป็นข้อมูลเริ่มต้นสำหรับการพยากรณ์อากาศนั้น ได้มาจากการตรวจอากาศ ซึ่งมีทั้งการตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบนในระดับความสูงต่าง ๆ สิ่งสำคัญที่ต้องทำการตรวจเพื่อพยากรณ์อากาศได้แก่ อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชื้น ลม เมฆ และฝน

แหล่งเรียนรู้ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง

     

     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านดอนห้วยราบ หมู่ที่ 12 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน 380 ไร่ จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนางานด้านพันธุ์พืชและฝึกอาชีพการเกษตรทั้งในด้านการ ผลิต โดยใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในห้องปฏิบัติการ การอนุบาล การขยายเพิ่มปริมาณ การกระจายพันธุ์ การปลูก การส่งเสริม การฝึก-อบรมวิทยาการต่างๆ สนับสนุนแก่เกษตรกรให้สามารถนำไปปฏิบัติจนได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศและได้มาตราฐานสำหรับการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ
      ภายในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี ( พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง ) นั้น
ประกอบด้วย อาคารอำนวยการ อาคารฝึกอบรมและพักรับประทานอาหาร อาคารหอพัก อาคารปฎิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โรงเรือนอนุบาลแม่พันธุ์และผลิตพันธุ์พืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ทันสมัย ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เรือนพรรณไม้งาม บรรหาร - แจ่มใส สวนไม้ดอกตรึงตาไม้ประดับตรึงใจ ทุ่งทานตะวันบ้านบรรหาร -แจ่มใสแปลงเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจหลายชนิดสวนเพื่อสุขภาพที่สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีภูมิทัศน์ภายในศูนย์ฯ ที่สวยงามรวมถึงอาคารบ้านพักราชการและลูกจ้าง

แหล่งเรียนรู้นาเกลือ

     

     เกลือ เป็นสารเคมีชนิดหนึ่ง มีชื่อทางเคมีว่า โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) มี ลักษณะเป็นผลึกสีขาว รสเค็ม เกลือเป็นอาหารธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อมนุษย์ และสัตว์มาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน มนุษย์ต้องบริโภคเกลือประมาณวันละ 5-10 กรัม เพื่อนำไปช่วยรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายให้เซลล์เนื้อเยื่อต่างๆ ทำงานอย่างปกติ นอกจากนี้เกลือยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้มากมายเช่น ปรุงอาหาร ถนอมอาหาร ผสมกับน้ำแข็งเพื่อเพิ่มความเย็น ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสารเคมีต่างๆ ได้แก่ โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต (NaHCO3) หรือโซดาทำขนมโซเดียมคาร์บอเนต (NaCO3) หรือโซดาแอส โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) หรือโซดาไฟ และ ไฮโดรคลอริก(HCl) หรือกรดเกลือ เป็นต้น

แหล่งเรียนรู้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ภูหลวง

     

     ภูหลวงมีความหมายว่าภูเขาที่ยิ่งใหญ่ หรือหมายถึงภูเขาของพระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งนับเป็นสิริมงคลนามที่บรรพบุรุษได้ตั้งชื่อไว้ ภูหลวงเกิดจากการยกตัวของพื้นผิวโลก  และดินส่วนที่อ่อนถูกพัดพาลงสู่พื้นที่ส่วนต่ำ คงเหลือหินซึ่งเป็นโครงสร้างที่แข็งไว้เป็นภูเขา
     เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงได้ รับการจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 91 ตอนที่ 216 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2517 มีเนื้อที่ประมาณ 848 ตารางกิโลเมตรหรือ ประมาณ 530,000 ไร่ ตั้งอยู่ในท้องที่วังสะพุง อำเภอภูเรือ อำเภอด่านซ้าย อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
     ต่อมาในปี พ.ศ.2534 ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นมาใหม่ซึ่งเรียกว่า “พระราชกฤษฎีกา กำหนดบริเวณที่ดินป่าภูหลวง ในท้องที่ตำบลปลาบ่า ตำบลท่าศาลา  อำเภอภูเรือ ตำบลโพนสูง ตำบลวังยาว ตำบลอีปุ่ม อำเภอด่านซ้าย ตำบลหนองงิ้ว ตำบลเขาหลวง ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุงและตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง  จังหวัดเลย และได้มีการกำหนดให้บริเวณที่ดินป่าภูหลวง ในท้องที่ตำบลปลาบ่า ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ ตำบลโพนสูง ตำบลวังยาว ตำบลอีปุ่ม อำเภอด่านซ้าย  ตำบลหนองงิ้ว ตำบลเขาหลวง ตำบลทราบขาว อำเภอวังสะพุง และตำบลภูหอ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

แหล่งเรียนรู้วนอุทยานถ้ำแก้วโกมล

     

     การค้นพบถ้ำแก้วโกมล เกิดด้วยความบังเอิญ โดยนายช่างสนั่น บุญทองใหม่  วิศวกรเหมืองแร่ ประจำสำนักงานทรัพยากรธรณี จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการตรวจสอบประทานบัตรเหมืองแร่ฟลูออไรต์ในเขตประทานบัตร ของห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.วี.ซัพพลายส์ (ไทยแลนด์) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2536ทำให้พบว่าจากการขุดอุโมงค์เพื่อค้นหาแร่ฟลูออไรต์ กลับพบถ้ำที่เต็มไปด้วยผลึกแคลไซต์ที่มีความบริสุทธิ์อยู่ภายใน โดยไม่พบแร่ฟลูออไรต์ ที่ตั้งใจค้นหา การขุดอุโมงค์เพื่อทำเหมืองจึงหยุดลง

     ระยะแรกของการตรวจพบถ้ำผลึกแคลไซต์ สภาพทางเข้าถ้ำไม่ได้มีความมั่นคงแข็งแรง เสี่ยงต่อการพังทลาย  ในปี พ.ศ.2538 ทางกรมทรัพยากรธรณี ได้ปรับปรุงทางเข้าถ้ำใหม่ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

แหล่งเรียนรู้เหมืองดีบุก

     

     เหมืองแร่ดีบุกที่ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเหมืองแร่ดีบุก- ชีไลต์ โดยมีทั้งแร่ดีบุกและแร่ชีไลต์ปนกันอยูในหินผุ เริ่มมีการผลิตแร่เมื่อปี พ.ศ. 2501 โดยองค์การเหมืองแร่ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของกรมโลหะกิจ (ปัจจุบันคือกรมทรัพยากรธรณี) ในปี พ.ศ. 2524 ซึ่งเป็นยุคเฟื่องฟูของแร่ดีบุกนั้น มีแปลงประทานบัตรการทำเหมืองแร่ดีบุกรวมถึง 16 แปลง มีเนื้อที่ทั้งหมด 3,944 ไร่ หลังจากเกิดวิกฤติการณ์ราคาแร่ตกต่ำและความอุดมสมบูรณ์ของแร่ลดลง ทำให้ปริมาณพื้นที่ทำเหมืองลดลงด้วย ปัจจุบันเหมืองแร่แห่งนี้ดำเนินการโดยบริษัทเชียงใหม่ ทิน ทังสเตน จำกัด ในพื้นที่สัมปทานเพียง 2 แปลง เท่านั้น

แหล่งเรียนรู้แก่งหินงามสามพันโบก

     

     ช่วงหน้าแล้ง สามพันโบก จะโผล่พ้นน้ำให้เห็นเป็นคล้ายภูเขากลางลำน้ำโขง ความสวยงามวิจิตรของหินที่ถูกน้ำเซาะมองเห็นเป็นภาพศิลปะ บางแห่งใหญ่ขนาดเป็นสระว่ายน้ำ บางแอ่งขนาดเล็ก มีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเช่น รูปดาว วงรี และหินที่ถูกน้ำกัดเซาะจนดูคล้ายรูปหัวสุนัขพุดเดิ้ล มีความสวยงาม

     "สามพันโบก" ตั้งอยู่ที่บ้านโป่งเป้า ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ในลำน้ำโขง ซึ่งจะปรากฏให้เห็นเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง (ประมาณเดือนมกราคม – เมษายน) ทั้งนี้ ที่เรียกว่า "สามพันโบก" เพราะบนแก่งหินมีแอ่งน้ำขนาดเล็กใหญ่จำนวนมากกว่า 3,000 แอ่ง (คำว่า "โบก" เป็นภาษาลาว แปลว่า "แอ่ง") จึงเรียกที่นี่ว่า สามพันโบก

     อย่างไรก็ตาม การเดินทางท่องเที่ยวทางเรือไปยังแก่งสามพันโบก นิยมนั่งเรือจากหาดสลึง ที่บ้านสองคอน ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร ล่องตามลำน้ำโขงระยะทาง 4 กิโลเมตร ระหว่างทางจะผ่าน "ปากบ้อง" จุดแคบที่สุดของแม่น้ำโขง ซึ่งมีความกว้างเพียง 56 เมตร และ "หินหัวพะเนียง" เป็นแก่งหินกลางแม่น้ำที่ทำให้แม่น้ำโขงแยกออกเป็นสองสาย หรือสองคอน ในภาษาท้องถิ่น จึงเป็นที่มาของชื่อ "บ้านสองคอน"

แหล่งเรียนรู้เหมืองถ่านหินแม่เมาะ

     

     เหมืองลิกไนต์ หรือ เหมืองถ่านหิน เป็นแหล่งถ่านหินซึ่งค้นพบเมื่อ พ.ศ. 2460 มีปริมาณถึง 630 ล้านตัน และมีอายุประมาณ 40 ล้านปี พื้นที่เหมืองทั้งหมดเป็นของกรมป่าไม้ มีประมาณ 20,000 ไร่ สามารถใช้ได้อีกประมาณ 50 ปี บริเวณเหมืองมีโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินชนิดนี้เป็นเชื้อเพลิงตั้งอยู่หลายโรง

     อยู่ในเขตอำเภอแม่เมาะ ซึ่งห่างจากตัวเมืองไปตามถนนสายลำปาง-เด่นชัย (จ. แพร่) เป็นระยะทาง 26 กม. สามารถเช่ารถสองแถวซึ่งจอดอยู่บริเวณตลาดบริบูรณ์ในตัวเมือง ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 30 นาที "ลิกไนต์" เป็นถ่านหินประเภทหนึ่งที่

     นักท่องเที่ยวจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงไปบริเวณขุดเจาะถ่านหิน เพราะมีอันตรายจากวัตถุระเบิดที่ใช้ทำเหมือง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้จัดทำจุดชมวิวสำหรับนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นสวนหย่อม ตกแต่งปลูกไม้ดอกไม้ประดับต่างๆ ที่มีสีสันสวยงามสงบ และร่มรื่น ไว้ด้วย ณ จุดนี้ นอกจากจะได้ชมความงดงามของภูมิประเทศแล้ว ยังสามารถมองเห็นการทำงานของรถขุดตักแร่ซึ่ง อยู่ลึกลงไปในมุมกว้างได้อีกด้วย

Social Networkเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Copyright © 2012 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์. All Rights Reserved.

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์