แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ สสวท.


เกี่ยวกับ

เกี่ยวกับโครงการทัศนศึกษาออนไลน์

ความสำคัญของโครงการ
     การทัศนศึกษาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่สำคัญ ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ ในการเรียนรู้ที่แตกต่างจากการเรียนรู้ภายในห้องเรียน ได้ฝึกทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น การทำงานเป็นกลุ่ม การแก้ปัญหา การสังเกตและอื่นๆ นอกจากนักเรียนจะได้รับการพัฒนาให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวแล้ว ยังมีพัฒนาการในด้านอื่น ๆ อีกด้วย แต่ในการทัศนศึกษานั้นในบางสถานที่นักเรียนอาจเดินทางลำบาก อาจอยู่ห่างไกลหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงและบางแห่งก็ไม่อนุญาตให้มีบุคคลภายนอกเข้าไป ดังนั้นการจัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์พร้อมเนื้อหา/กิจกรรมประกอบหลักสูตร จึงเป็นแนวทางหนึ่ง  ที่จะแก้ไขอุปสรรคดังกล่าว รวมทั้งเป็นการส่งเสริมทักษะการใช้ ICT

วัตถุประสงค์
     เพื่อนำหลักสูตรการ เรียนรู้นอกห้องเรียนมาใช้บูรณาการกับนักเรียน พัฒนาเครือข่ายของแหล่งเรียน รู้ที่สำคัญและสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัลและช่วยให้ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ทั่วประเทศ

แผนที่

ติดต่อ-สอบถาม

ติดต่อ-สอบถาม
ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2392-4021 ต่อ 4006 โทรสาร: 0-2712-3758
อีเมล์: sroon@ipst.ac.th

Social Networkเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
Copyright © 2012 แหล่งเรียนรู้ออนไลน์. All Rights Reserved.

สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์